การเลือกสาขาวิชาที่สมัคร
 1. สมัครได้ 1 สาขาวิชา ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติผู้สมัครครบถ้วน ตรงตามสาขาวิชากำหนดไว้ และหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัคร

 2. ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ให้เลือกสมัครเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น
  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

2.1     การสมัครด้วยตนเอง

 
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และรายละเอียดการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560

 2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ได้ที่ : สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ห้อง 125 อาคาร 1 ชั้น 2) : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560 (ในเวลาราชการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 3. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการตามทุกขั้นตอนและส่งเอกสารครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา (10 พฤศจิกายน 2560) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครและค่าสมัคร
   
  2.2      การสมัครทางอินเทอร์เน็ต  มีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
 
 1. สมัครที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ระหว่างเดือนตุลาคม 2560–10 พฤศจิกายน 2560

 2. ก่อนทำการสมัคร โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 การรับ ด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

 3. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

 4. กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” และสั่งพิมพ์ใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถ
  แก้ไขข้อมูลการสมัครได้


 5. สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท เข้าบัญชี
  ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่บัญชี  985-0-08303-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (งานรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ) ภายใน 1 วันหลังจากสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าสมัคร


 6. การส่งหลักฐานการสมัคร
  กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมด ให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  : จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือ นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ห้อง 125 อาคาร 1 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครและค่าสมัคร