กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และการรายงานตัวเข้าศึกษา
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และการรายงานตัวเข้าศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (อ่านรายละเอียด)