ใบสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561
เฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือ กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคใต้


กรอกแบบฟอร์ม

ตรวจสอบ

พิมพ์ใบสมัคร

รายละเอียดส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ :
นาย นางสาว นาง
ชื่อ - สกุล :
บัตรประชาชน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :

รายละเอียดการศึกษา

ระดับการศึกษา :
แผนการเรียน :
ชื่อสถานศึกษา :

รายระเอียดการสมัคร

สมัครเข้าศึกษา :
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สาขาวิชา :