ใบสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2557
(เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคใต้)


มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษา*
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง (ชั้นปีที่1 เรียนที่ศูนย์ให้การศึกษานาบินหลา จ.ตรัง ชั้นปีที่ 2- 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต)
คำนำหน้าชื่อ * นาย นางสาว นาง
ชื่อ - สกุล * นามสกุล
ส่วนสูง * ซม.
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก*
วุฒิการศึกษา *
กำลังการศึกษาชั้น ม.6
กำลังการศึกษาชั้น ปวช.3
แผนการเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
  (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ให้นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี 2554 ถึงภาคเรียนที่ 2 ปี 2555 และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด)
โรงเรียน/สถานศึกษา *
  จังหวัด
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ * หมู่ที่ *
ถนน ตำบล *
อำเภอ * จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *    
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก *    
สาขาที่ประสงค์สมัครเรียน*
อันดับ 1