ใบสมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประเภท โควตาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560


มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษา*
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
คำนำหน้าชื่อ * นาย นางสาว นาง
ชื่อ - สกุล * นามสกุล
ส่วนสูง * ซม.
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*
วุฒิการศึกษา *
กำลังศึกษา ม.6
กำลังศึกษา ปวช.3
แผนการเรียน*
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน *
  (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ให้นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 ถึงภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด)
   
โรงเรียน/สถานศึกษา
(14 จังหวัด ภาคใต้)
*
  จังหวัด *
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ * หมู่ที่
ถนน ตำบล *
อำเภอ * จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *    
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก *    
สาขาที่ประสงค์สมัครเรียน*
อันดับ 1