สมัครออนไลน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือข้อปฏิบัติ เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 28 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ หรือ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายละเอียดการรับสมัคร