หลักฐานการสมัคร
ใช้เอกสารสำเนาขนาดกระดาษ A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ โดยต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบุ ดังนี้
 1. ใบสมัครรอบที่ 1 (การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน) ที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว

 2. หลักฐานการศึกษา
  - สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ณ วันที่ยื่นใบสมัคร :

  ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) ฉบับ 4 ภาคเรียน (นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559)
  - สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
  ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) (ฉบับสำเร็จการศึกษา)

 3. สำเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ (ตามที่สาขาวิชาระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล)

 6. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครของธนาคาร (ฉบับจริง) (เฉพาะผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร)
  (เขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครลงบนหลักฐานการโอนเงิน และให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง)

หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่สมัครและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้นำส่งสำเนาใบผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ภายในเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ (ห้อง 125)