มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภท การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รับสมัครระหว่างเดือนตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561 สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th


ระบบรับสมัครออนไลน์

รับสมัคร ต.ค. 61 – 14 ธ.ค. 61
(กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้า ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561)


ติดต่อสอบถาม


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษาภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-240474-7 ต่อ 7100, 08-1891-2240 โทรสาร 076-523241