สาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชา

สาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชา

สาขาวิชาที่เปิดรับ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 คุณสมบัติทั่วไป
     1.1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
     1.2) มีความประพฤติเรียบร้อย

2 คุณสมบัติเฉพาะ
     2.1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
           1) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
           2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

     2.2) ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ ***
           1) ต้องผ่านการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
           2) สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู

     2.3) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน “ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561”