มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบ 2)

สมัครออนไลน์ พร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร และไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
ที่เว็บไซต์ http://admission.pkru.ac.th ระหว่างวันที่ 5 - 12 มิถุนายน 2563


ระบบรับสมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ 5 – 12 มิ.ย. 2563
สมัครพร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร และไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
ที่เว็บไซต์ http://admission.pkru.ac.th ระหว่างวันที่ 5 – 12 มิ.ย. 2563


ติดต่อสอบถาม


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษาภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทร. 083-9244935