รับสมัครนักศึกษาปี 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือข้อปฏิบัติ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือข้อปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือ กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคใต้ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 28 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ หรือ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


สมัครออนไลน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือข้อปฏิบัติ เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 28 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ หรือ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายละเอียดการรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษาภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-240474-7 ต่อ 7100, 08-1891-2240 โทรสาร 076-523241