มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

ประจำปีการศึกษา 2561

• วิธีการรับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

• กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th หรือ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ค้นหาใบสมัคร (กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์)
ค้นหาใบสมัคร (กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มค้นหา)

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก