การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
 

ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00–11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษาภาคปกติ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โทร. 076-240474-7 ต่อ 7100, 08-1891-2240 โทรสาร 076-523241