มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประเภทโควตาทั่วไป และ
ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2560

• วิธีการรับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วไปและ ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจะรับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

• กำหนดการรับสมัคร
 รับ - ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
 ตามกำหนดการดังนี้ :

   
1) สถานศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ระหว่างเดือนกันยายน – 28 ตุลาคม 2559  หรือ
หมายเหตุ  สถานศึกษาโปรดชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร และโปรดนำส่งหลักฐานการสมัคร 
ทางไปรษณีย์ ส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ กำหนดส่งให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

2) สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนกันยายน
ถึง 28 ตุลาคม 2559
(ในเวลาราชการทุกวัน  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   หรือ

3) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (อาคาร 1 ชั้น 2) 
ระหว่างเดือนกันยายน – 4 พฤศจิกายน 2559 (ในเวลาราชการทุกวัน  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ

4) สมัครทางเว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th ระหว่างเดือนกันยายน – 1 พฤศจิกายน 2559

 

ค้นหาใบสมัคร (กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์)
ค้นหาใบสมัคร (กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มค้นหา)

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก