มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประเภทโควตาทั่วไป และ
ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2559

• วิธีการรับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วไปและ ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะรับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

• กำหนดการรับสมัคร
 รับ - ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
 ตามกำหนดการดังนี้ :

   
Ÿ1) สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่  ระหว่างเดือนกันยายน - 30 ตุลาคม 2558  หรือ
หมายเหตุ  สถานศึกษาโปรดชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร และโปรดนำส่งหลักฐานการสมัคร 
ทางไปรษณีย์ ส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ กำหนดส่งให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

2) สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนกันยายน
ถึง 30 ตุลาคม 2558 (ในเวลาราชการทุกวัน  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   หรือ

3) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (อาคาร 1 ชั้น 2) 
ระหว่างเดือนกันยายน – 6 พฤศจิกายน 2558 (ในเวลาราชการทุกวัน  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ

4) สมัครทางเว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th ระหว่างเดือนกันยายน – 3 พฤศจิกายน 2558


ค้นหาใบสมัคร (กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์)
ค้นหาใบสมัคร (กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มค้นหา)

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก