มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประเภทโควตาทั่วไป และ
ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2558

• วิธีการรับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วไป และ ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
โดยจะรับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

• กำหนดการรับสมัคร
 รับ - ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
 ตามกำหนดการดังนี้ :

   
Ÿ1) สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่  ระหว่างเดือนกันยายน - 31 ตุลาคม 2557  หรือ
    หมายเหตุ  สถานศึกษาโปรดชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร และโปรดนำส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ
    (
EMS) ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ กำหนดส่งให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

2) รับสมัคร ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
    ระหว่างเดือน กันยายน - 31 ตุลาคม 2557 (ในเวลาราชการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือ

3) รับสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อาคาร 1 ชั้น 2  
    ระหว่างเดือนกันยายน – 7 พฤศจิกายน 2557 (ในเวลาราชการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือ

4) สมัครทางเว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th ระหว่างเดือนกันยายน – 3 พฤศจิกายน 2557


ค้นหาใบสมัคร (กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์)
ค้นหาใบสมัคร (กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มค้นหา)

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก