มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประเภทโควตาทั่วไป และ ประเภทบุคคลที่มีความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ

(เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดการเรียนการสอนภาคปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 2 แห่ง ดังนี้
1. ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2. ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง (เรียนเฉพาะชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 – 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต)
กำหนดการรับสมัคร
1) รับสมัคร ณ สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ระหว่างเดือนสิงหาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
หมายเหตุ สถานศึกษาโปรดชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร และโปรดนำส่งหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ ส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ กำหนดส่งให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 หรือ

2) รับสมัคร ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
   ระหว่างเดือน สิงหาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 (ในเวลาราชการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือ

3) รับสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อาคาร 1 ชั้น 2  
    ระหว่างเดือนสิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2556 (ในเวลาราชการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือ

4) สมัครทางเว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th  ระหว่างเดือนสิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2556


ค้นหาใบสมัคร (กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์)
ค้นหาใบสมัคร (กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มค้นหา)

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก